نور

وبلاگ ديني و مذهبي

روش صحيح تيمم کردن


در تيمّم چهار چيز واجب است:

اوّل: نيّت.

دوّم: زدن كف دو دست با هم بر چيزى كه تيمم به آن صحيح است.

سوّم: كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى كه موى سر مى‏رويد، تا ابروها و بالاى بينى و بنابر احتياط واجب بايد دستها روى ابروها هم كشيده شود.

چهارم: كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

مواد قابل توجه:

1 ـ تيمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارد.

2- تيمم بر سنگِ گچ و سنگِ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است ولى تيمم بر جواهر، مثل سنگ عقيق و فيروزه باطل مى باشد و احتياط واجب آن است كه با بودن خاك يا چيز ديگرى كه تيمم بر آن صحيح است، به گچ و آهك پخته هم تيمم نكند.

3- در تيمم بايد پيشانى و كف دستها و پشت دستها پاك باشد و اگر كف دست نجس است و نتواند آن را آب بكشد، بايد با همان كف دست نجس تيمم كند.

4- اگر بدل از غسل تيمم كند و بعد كارى كه وضو را باطل مى كند براى او پيش آيد، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل كند، بايد وضو بگيرد، و اگر نمى‏تواند وضو بگيرد، بايد بدل از وضو تيمم نمايد.

5- اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگيرد و تيمم هم ممكن نباشد نماز ساقط است، ولى احتياط مستحب است بدون طهارت بخواند و بنابر احتياط واجب قضاى آن را نيز بجا آورد.

6 - اگر بواسطه يقين يا ترسِ ضرر، تيمم كند و پيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد، تيمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است.

                                                                                             رساله ي حضرت امام (ره)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 22:52  توسط سيدحسين يزدي  |